من طوفان حرکت

سکانس اغاز می شود .
طوفان است و تو نمی توانی او را ببینی .... ولی خب باید رفت 
باید نشون داد ک دربند اتفاقات اطراف نیستی 
 و او هم باید بفهمد که اتفاقات طبیعی دست من نیست 
و این طوفان از شوم بودن و نحس بودن من نشات نمی گیرد . . . 

من آماده 
طوفان آماده 
حرکتتتتتتت.....


منبع این نوشته : منبع
طوفان